Wat moeten wij ( christenen) met de Sabbat?

Dit is een vraag die ik aan de hand van verschillende artikelen, wil proberen te beantwoorden. De reden om er meerdere artikelen aan te wijden is, omdat het onmogelijk is deze vraag kort en bondig te beantwoorden. In het eerste artikel wil ik proberen een duidelijk beeld te schetsen wat nu de betekenis van de Sabbat is. In het tweede artikel gaan we kijken hoe Jezus omgaat met de Sabbat. In het derde en laatste artikel zal specifiek worden ingegaan op de vraag wat wij (christenen) moeten met de Sabbat.

Waarom deze vraag?

Omdat deze vraag mij al een geruime tijd bezighoud. Binnen het christelijk geloof zijn de 10 geboden een belangrijk fundament. In de PKN-gemeentes zijn deze standaard in de liturgie opgenomen en worden ze elke zondagochtend voorgelezen. In andere christelijke stromingen (evangelisch/charismatisch/pinkster) zijn de 10-geboden niet standaard opgenomen in hun liturgie. Je zult er ook eerder horen dat de 10-geboden niet meer gelden voor de nieuwtestamentische gelovigen. De argumenten die hiervoor worden gegeven zijn heel divers. Zo wordt er onder andere geredeneerd dat:

  • Jezus door zijn verlossingswerk de wet heeft afgedaan, waardoor wij nu in de genadetijd leven.
  • Jezus de wet vervuld heeft, wij ons niet meer hoeven te houden aan de wet.
  • door de komst van de Heilige Geest in de gelovigen de wetten nu in onze hart geschreven zijn, hierdoor hebben wij het niet meer nodig dat de 10-geboden ons nog worden voor gehouden.
  • Jezus ons maar twee geboden heeft voorgehouden namelijk: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
  • Jezus zelf de wet is, en wij alleen maar aan zijn maatstaven hoeven te houden.
  • de wet slechts een voorafschaduwing was voor wat komen zal. Nu we dus het werkelijk beeld (nl. Jezus) kennen is de wet daarmee afgedaan.

Ik wil hier nu niet ingaan of de hierboven genoemde argumenten legitiem zijn. Waar het mij omgaat is, dat elke christen zal erkennen dat hij/zij het gebod ‘gij zult niet doden’ of ‘gij zult niet stelen’ niet zomaar naast zich neer kan leggen, omdat het nu niet meer zou gelden. Verder zal men erkennen dat Jezus zelf in de bergreden de wet juist aanscherpte, in plaats van afschafte. M.a.w. de 10-geboden zijn nu nog steeds net zo relevant en rechtsgeldig als in de oudtestamentische periode. Maar waarom hebben wij, als christenen, zoveel moeite met het vierde gebod en deze zelfs (bewust of onbewust) met voeten wordt getreden? 

Met voeten treden van het vierde gebod

Op negen van de tien geboden zullen we volmondig beamen dat we die niet zullen overtreden, totdat we op het vierde gebod, het Sabbatgebod, komen, dan opeens wordt het stil of komen de tegenwerpingen. Tot vandaag de dag heb ik dit nooit echt begrepen.   Waarom, als God dat zelf in de 10-geboden heeft opgenomen, vinden wij, christenen, het moeilijk om aan dit gebod gehoor te geven? Waarom hebben wij van de zevende dag, de Sabbat, de zondag gemaakt, terwijl we ten diepste nergens in de Bijbel tegenkomen dat God zelf, het vierde gebod heeft aangepast. Verder komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor dat de discipelen bij elkaar waren gekomen op de eerste dag van de week (Handelingen 20:7). Vanuit de context is niet op te maken of dit frequent gebeurde en kan daarmee niet als bewijstekst gebruikt worden om aan te tonen dat de zondag in de plaats is gekomen van de Sabbat. En dan hebben we het nog niet gehad over dat pas iets vaststaat bij twee of drie getuigen. Ook het veel gehoorde argument, dat Jezus de ware’ Sabbat’ is, of dat Jezus Heer is over de Sabbat, heeft geen geldige papieren, zoals we later (in de verschillende artikelen) zullen zien, om het Sabbatgebod naast ons neer te leggen.

Onbekend is onbemind

Een van de oorzaken dat wij ons weinig bekommeren om het vierde gebod is komt, mijn inziens, door de onwetendheid over wat de Sabbat daadwerkelijk is en inhoudt. De Sabbat is namelijk niet alleen bedoeld als een rustdag, na zes dagen gewerkt te hebben. Ten eerste houdt de Sabbat veel meer in. Ten tweede heeft het een diepere (geestelijke) dimensie. Met het schrijven van de verschillende artikelen over de Sabbat hoop ik meerdere doelen te bereiken, namelijk:

  • dat er meer begrip komt voor het Sabbatgebod
  • dat de lezer nieuwsgierig wordt en zelf op onderzoek uitgaat
  • dat er openheid komt onder de christenen om met elkaar er over te praten wat we met het vierde gebod (in ons persoonlijk leven of in de gemeente) moeten
  • dat er uiteindelijk op een bepaalde manier invulling wordt gegeven aan het houden van de Sabbat (zonder in de hedendaagse Judaïstische (Joodse) traditionele sabbatsviering te vallen) 

 

 

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
LINKEDIN
Whatsapp